Горния и Долния Ерусалим…

”Све­­тов­­­на­­та за­­гад­­­ка”, “све­­тов­­­на­­та тай­­на”… За­­що Еми­­ли­­ян Ста­­нев неп­­­ре­­къс­­­на­­то и в транс мя­­та ду­­ша­­та си в от­­к­­­ри­­ва­­не­­то на тай­­на­­та на Гор­­­ния и Дол­­­ния Еру­­са­­лим? И ни­­ма един­­с­­т­­­ве­­но хрис­­­ти­­ан­­с­­т­­­во­­то тър­­­си от­­­го­­во­­ри­­те на то­­зи въп­­­рос, ма­­кар и под дру­­ги на­­и­­ме­­но­­ва­­ния?! Ни­­ма дру­­ги­­те ре­­ли­­гии не са от­­­го­­во­­ри­­ли и на тоя въп­­­рос? Но ду­­ша­­та чо­­веш­­­ка при тях мя­­та ли се тъй, как­­­то в хрис­­­ти­­ан­­с­­т­­­во­­то?!? От що ид­­­ва туй? Най-ве­­ро­­ят­­­но от об­­с­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­во­­то, че са­­ма­­та ду­­ша чело­ве­чес­ка ни­как не е ис­ка­ла (!) (и тук ид­ва въп­ро­сът за­що???) и не е би­ла го­­то­­ва да по­­е­­ме “све­­ще­­ни­­те ис­­­ти­­ни” на хрис­­­ти­­ан­­с­­­ка­­та ре­­ли­­гия, а и днес из­пит­ва мо­же би сво­и­те дъл­бо­ки ко­ле­ба­ния… Най-ве­­ро­­ят­­­но от то­­ва, че е би­­ла при­­ну­­де­­на да по­пие тия идей­­ни ре­­га­­лии твърде рязко и твър­де на­­си­­ла…, тъй как­­­то, почти сигурно, не е би­­ла из­­­мъч­­­ва­­на … ни­­ко­­га пре­­ди то­­ва…

Но ко­ка­ли­те на, ве­ро­ят­но, ис­тин­с­ки­те хрис­ти­а­ни мно­го-мно­го от­дав­на са из­ли­че­ни от ли­це­то на зе­мя­та, тук-там все още са жи­ви ос­къд­ни тех­ни из­дън­ки и фи­ло­со­фи­я­та им, ма­кар “во`йни­те на кръс­та” още пре­ди 2000 го­ди­ни да са нап­ра­ви­ли не­об­хо­ди­мо­то не са­мо фи­зи­чес­ки да ги уни­що­жат, но и ду­хов­но да за­ли­чат всич­ки тех­ни ду­хов­ни тър­се­ния и пос­ти­же­ния, т.е. онези дъл­бо­ки­ спо­ро­ве, с ко­и­то днес сме за­поз­на­ти са­мо час­тич­но и ед­нос­т­ран­чи­во и то имен­но от … тех­ни­те най-го­ле­ми вра­го­ве – поредната ирония на съдбата. Кой каз­ва, че на­си­ла не се пос­ти­га ни­що?!? Ис­то­ри­я­та го­во­ри дру­го, уви.

Advertisements