В сезона на препечатките

Публикациите по долу са по повод статията на проф. Иван Илчев „Професия ром“ във в. „Сега“ с дата 31 юли 2017. Решението да ги препечатам бе повлияно и от кухите думи на Калин Донков в същия вестник от миналата седмица.

1.

Вис­ши­ят дър­жа­вен чи­нов­ник (как­то и тряб­ва да бъ­де) е то­чен. Вис­ши­ят дър­жа­вен чи­нов­ник (как­то и тряб­ва да бъ­де) се ус­мих­ва, лю­бе­зен е с всич­ки, из­с­луш­ва вни­ма­тел­но.
Вис­ши­ят уни­вер­си­тет­с­ки чи­нов­ник е по­бе­лял (точ­но спо­ред пред­­с­та­ва­та). Вис­ши­ят уни­вер­си­тет­с­ки чи­нов­ник да­ва акъл (че кой друг да да­ва акъл?!).
Ние слуш/к/аме.
Вис­ши­ят дър­жа­вен чи­нов­ник из­с­луш­ва вни­ма­тел­но вис­ши­ят уни­вер­­си­тет­с­ки чи­нов­ник. По­ня­ко­га се ус­мих­ва дър­жав­ни­чес­ки, по­ня­ко­га – по­лус­низ­хо­ди­тел­но. Ня­ма пре­ре­ка­ния – пра­вим се на въз­пи­та­ни.
Раз­­­би­­рам, че вис­­­ши­­ят уни­­вер­­­си­­тет­­с­­­ки чи­­нов­­­ник всъщ­­­ност бил и пре­­по­­да­­ва­­тел – до­­цент, док­­­тор, де­­кан, зна­­чи чо­­ве­­кът че­­те мно­­го­­ум­­­ни лек­­­ции пред жад­­­на­­та за мно­­го­­у­­мие ауди­­то­­рия, оная слуш/к/а вни­­ма­­­тел­­­но мно­­го­­ум­­­ни­­те при­­каз­­­ки, явя­­ва се пред не­­го на из­­­пи­­ти и оня пи­­ше двой­­ки. От не­­го за­­ви­­сят. Той е един от оне­­зи, ко­­и­­то въз­­­пи­­та­­ват бъ­­де­­щи учи­­те­­ли, те пък – на­­ши­­те де­­ца. Той е един от оне­­зи, ко­­и­­то из­­­­­­­­г­­­раж­­­дат об­­­щес­­т­­­ве­­но­­то мне­­ние. Той е един от оне­­зи, ко­­и­­то учас­­т­­­ват в съз­­­да­­ва­­не­­то на пра­­ви­­тел­­с­­т­­­ве­­ни стра­­те­­гии и так­­­ти­­ки по един или друг проб­­­лем. Ето ед­­­но от мно­­го­­ум­­­ни­­те му съж­­­де­­ния (ци­­ти­­рам бук­­­вал­­­но): “Пра­­ви­­тел­­с­­т­­­во­­то тряб­­­ва да нап­­­ра­­ви не­­об­­­хо­­ди­­мо­­то мал­­­цин­­с­­т­­­ва­­та по­­не мал­­­ко да за­­о­­би­­чат Бъл­­­га­­рия”. Уче­­ни­­ят се виж­­­да без­­­по­­мо­­щен – тър­­­си под­­к­­­ре­­па­­та на на­­у­­ка­­та от Пра­­ви­­тел­­с­­т­­­во­­то ей-там ония мал­­­цин­­с­­т­­­ва по­­не мъ­­нич­­­ко да за­­о­­би­­чат ми­­ла­­та му ро­­ди­­на, що­­то дас­­­кал­­­че­­то с фиб­­­ри­­те си усе­­ща, че ония там мал­­­цин­­с­­т­­­ва ни­­как не оби­­чат ми­­ла­­та му ро­­ди­­на. И в то­­зи миг ви­­дях до­­цен­­т­­­че­­то, док­­­тор­­­че­­то, де­­кан­­­че­­то, про­­фе­­сор­­­че­­то или там как­­­во­­то е, ка­­то ни­­що дру­­го, ос­вен имен­­­но ка­­то дас­­­кал­­­че от ки­­­­­лий­­но учи­­ли­­ще от­­п­­­ре­­ди сто и пет­­­де­­сет го­­ди­­ни, ко­­е­­то кис­­­не с ша­­яч­­­ни­­те си по­­ту­­ри в сре­­да­­та на клас­­­на­­та стая, око­­ло не­­го ос­­т­­­ри­­га­­ни де­­чи­­ца, а дас­­­кал­­­че­­то с дря­­но­­ва пръч­­­ка в ръ­­ка вся­­ва пос­­­лу­­ша­­ние и на­­ли­­ва зна­­ние в праз­­­ни­­те тик­­­ви на шко­­лар­­­че­­та­­та… Пра­­ви­­тел­­с­­т­­­ве­­ният чи­­нов­­­ник ки­­ма раз­­­би­­ра­­що. Той не заб­­­ра­­вя, че е и дип­­­ло­­мат, но аз знам, че и в ни­ка­къв слу­чай не мис­ли не­що по-раз­лич­но. Ние, бед­­­нич­­­ки­­те – мъл­­­чим. Ние сме шко­­лар­­­че­­та. Отиш­­­ли сме там акъл да ку­­пим. На­­у­­ка­­та е слън­­­­­це, ко­­е­­то във ду­­ши­­те грей…


Да го пи­таш дас­кал­че­то на не­го ка­то му е ро­ди­на, на ме­не ко­чи­на ли ми е! Да го пи­таш дас­кал­че­то ка­то как тъй е вля­зъл в ду­ша­та ми и там не е от­к­рил ни кап­чи­ца лю­бов към ми­ла­та му ро­ди­на и с как­ва ма­шин­ка из­мер­ва лю­бов­та на ония там мал­цин­с­т­ва към ми­ла­та му ро­ди­на. Дас­кал­че­то знае мно­го, ина­че как би­ха го ца­ни­ли за дас­кал. Ама ед­но със си­гур­ност не знае – че и два­ма­та ми пра­дя­дов­ци са за­ги­на­ли “ге­ройс­ки” (как­то е на­пи­са­но в слу­чай­но съх­ра­не­ния офи­ци­а­лен до­ку­мент на еди­ния от тях) в Бал­кан­с­ка­та вой­на, за да за­щи­ща­ват не­го­ва­та ми­ла ро­ди­на, ко­я­то той ка­те­го­рич­но май ми от­каз­ва да я на­ре­ка и моя. (Ни­що чуд­но да от­ка­же и на пра­дя­до ми Ни­ко­ла, и на пра­дя­до ми Мин­чо). Как­то и аз не знам да­ли не­го­вия пра­дя­до не е ум­рял от дам­ла до смрад­ли­вия зад­ник на же­на си. Как­то не знам и да­ли в гла­ва­та му има мо­зък или 6-про­цен­то­ва бо­зи­ца – ина­че как мо­же да си мис­ли, че ня­кой, пък бил той и висш пра­ви­тел­с­т­вен чи­нов­ник, пък би­ло и ця­ло Пра­ви­тел­с­т­во, би мог­ло на на­у­чи ония там ет­нос­че­та да за­о­би­чат по­не мал­ко Бъл­га­рия… С ед­на ду­ма – тъ­пич­ко…

(Andral 3, 1999)

2.

До­ри и ко­га­то ци­ти­раш ня­ко­го, про­я­вя­ваш всич­ко от се­бе си. Ко­га­то се об­ля­гаш на тик­ве­ник, то то­ва ни­що дру­го не оз­на­ча­ва, ос­вен че и ти са­ми­ят си са­мо един мисловен братовчед на тик­ве­ника. Ни­що по­ве­че! Кол­ко­то и да ти е бол­но, ка­жат ли ти го…
Тия ду­ми пре­диз­ви­ка ед­но ин­тер­вю, про­че­те­но в един от ром­с­ки­те но­ви вес­т­ни­ци. Един ви­со­ко­пос­та­вен дос­то­поч­тен ет­ни­чес­ки спе­ци­а­лист в се­гаш­но­то пра­ви­тел­с­т­во, ци­ти­ра не­бе­зиз­вес­тен са­мо­де­ец в по­е­зи­я­та, кни­го­из­да­ва­не­то и професионалист в пле­се­ня­са­ла­та ми­съл, пъ­лен про­фи и във вся­ка­къв вид мо­ше­ни­чес­т­ва: че в пос­лед­ни­те го­ди­ни “са се на­въ­ди­ли” ро­ми по про­фе­сия… Как­во да от­го­во­риш на реп­ли­ка, ко­я­то ве­че су­ма го­ди­ни се под­ви­за­ва тук и там и ко­я­то вър­ши прек­рас­на ра­бо­та на си­ви­чките мо­зъ­ци по днеш­ни­те вес­т­ни­ци, спи­са­ния и дру­ги ме­дии, а се оказ­ва – и по ета­жи­те на власт­та, – ос­вен че то­зи, кой­то я е из­ре­къл пър­ви и ония, ко­и­то го пов­та­рят ка­то па­па­га­ли, май са има­ли пред­вид пре­ди всич­ко са­ми­те се­бе си и тък­мо те са от ония, ос­реб­ри­ли бая доб­ре точ­но в тия го­ди­ни “убеж­де­ни­я­та” си. Как­во да им ка­жеш на тия мно­го­дъл­бо­ки Ен­те­лек­ту­ал­ци, ос­вен че са­ми­те те и днес, чрез взе­ма­не на зап­ла­ти­те си, про­дъл­жа­ват да ос­реб­ря­ват убеж­де­ни­я­та си и че и те не са ни­що по­ве­че от “ро­ми по про­фе­сия”, а ако ще­те и “бъл­га­ри по про­фе­сия”. Да ги пи­таш тия мно­го­ум­ни­ци ка­то как­во се явя­ва ця­ла­та бъл­гар­с­ка днеш­на ад­ми­нис­т­ра­ция, вклю­чи­тел­но и пра­ви­тел­с­т­во­то, ако не “бъл­га­ри по про­фе­сия”?!? Да да­ва­ме ли при­ме­ри и от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия, ко­га­то не­бе­зиз­вес­т­ни хай­ду­ти и сто­же­ри на бъл­гар­с­ко­то Въз­раж­да­не, пос­та­ве­ни и днес в бъл­гар­с­кия Пан­те­он, са ис­ка­ли да им се зап­ла­ща в зла­то за то­ва, че ще съ­бе­рат че­та и ще пре­ми­нат Ду­нава, за да ос­во­бо­дят по­ро­бе­но­то Оте­чес­т­во?!? Те какви бяха – “българи по професия”???
На ко­­го ги го­­во­­рят пред­с­та­ви­те­ли­те на днеш­на­та власт и дру­ги­те пле­се­ня­са­ли че­ре­пи по раз­ните му вес­тни­ци и спи­са­ния тия глу­­пос­­­ти?!? И не се ли се­­ща­т, че хвър­­­ля­т ка­­мъ­­ни, всъщ­ност, по соб­­с­­т­­­ве­­ни­­те си гла­­ви?!? (Andral 25-26, 2003)

В заключение към днешната публикация: могат да се напишат и нови неща по въпросите, на които се спират двамата автори, но … не виждам смисъл. Но едно трябва да им се каже към днешна дата: господа, не сте зрели по темата.

Advertisements

Радио Сливен Нет със специално признание от организаторите на XIX Национален фестивал на детската книга

Радио Сливен Нет получи специална награда – метална пластика – от организаторите на XIX Национален фестивал на детската книга, който се проведе в Сливен от 9 до 11 май.  Наградата, заедно с грамота и други сувенири с логото на фестивала, се присъжда на екипа за пълно и точно отразяване на проявите, включени в програмата на фестивала тази година. Освен информация за събитията, ние публикувахме и  излъчихме  и интервюта с носителите на тазгодишните награди на името на Константин Константинов: в категорията „За цялостен принос“ – Ангелина Жекова, в категорията „Автор“ – Петя Кокудева и в категорията за илюстрация – сливналията Дамян Дамянов. Имахме удоволствието да разговаряме и отразим казаното от младия руски автор Михал Самарский, смятан за сензация не само в руската литература.

Националният фестивал на детската книга се провежда  ежегодно през м. май от 1999г. Организира се от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен и Сдружение „Национален фестивал на детската книга“ с подкрепата на Министерство на културата, Община Сливен, Областна администрация – Сливен, Държавна агенцията за българите в чужбина, издателства и др. Гости на Фестивала са автори, издатели, книгоразпространители, библиотечни специалисти от България и други страни, педагози, психолози, представители на българските общности от чужбина и много деца.

Всяка година в програмата на фестивала се включват: базари на книги, представяне на автори и издателства, кръгли маси по проблемите на детската книга, конкурси, изложби, представления, концерти, карнавални шествия и др. Ежегодно в рамките на Националния фестивал на детската книга се провеждат и национални детски литературни конкурси и конкурси за рисунка на различни теми.

От 2004г., в рамките на Фестивала, се връчва и Национална награда “Константин Константинов” за принос в книгоиздаването за деца през предходната година. Наградата включва малка пластика, диплом и парична сума и се връчва в четири категории: голяма награда за цялостен принос и награди за: издателство, автор, илюстратор. Първият носител на наградата за цялостен принос е поетът Валери Петров, a за издателство – ИК ”ФЮТ”.

От 2002г. организаторите на Националния фестивал на детската книга работят в партньорство с Международния детски фестивал “Змеjeве дечjе игре” /Нови Сад, Сърбия/, а от 2005г. и с Андерсеновия фестивал /Сестри Леванте, Италия/, Фестивал на приказките /Берлин, Германия/. Създадоха се контакти и с Международния фестивал „Библиобраз“ /Москва, Русия/, „Везаний мост“ /Тузла, Босна и Херцеговина/ и „Срещи под старата маслина“ /Бар, Черна гора/ и други. За организацията и провеждането на Националния фестивал на детската книга, Регионална библиотека “Сава Доброплодни” – Сливен е отличена с грамоти, престижни национални и чуждестранни награди.

Патрон на фестивала тази година бе номинираната за еврокомисар Мария Габриел, а председател на организационния комитет по традиция е кметът на общината.

На 15 февруари 2017 г.

в Галерия „Средец“ на Министерство на културата от 17 часа ще бъде представена книгата „Арии. Веди. Санкхя и Йога“ – преводен сборник студии и статии от световноизвестни автори по въпросите на Древната индийска литература и култура. Фондация „Andral“ кани желаещите да присъстват.

arii-vedi-sankhya-i-yoga

Арии. Веди. Санкхя и Йога

arii-vedi-sankhya-i-yoga

От съставителя

Върху този преводен сборник от студии и статии работих повече от десети­летие. Някои съм публикувал в списанието, което имам честта и удоволствие­то да списвам вече осемнайсет години, а и в сайта си zarzala.wordpress.com, след като списанието, поради финансови причини, след 55 брой, спря да излиза на хартия. Началото на интереса ми към темата Индия е съвсем разбираема, но моето откритие към самата тема беше повече от шо­ки­ращо, в най-добрия смисъл на думата. В него a priori инстинктив­но бяха капти­рани огромни подводни духовни течения на цял народ, породили у мен мощен интерес към историята и изключително богатата култура, която, за исти­нско щастие, буквално ме отвлече от дребнотемието, мисловната сухота и особено грубата балканска, а и българска, практичност в днешните времена.
В даден момент осъзнах, че ако искам “Andral” да бъде смислено и свястно списание, което да остави значима следа, трябва да го обогатя и идейно, и тематично, да се погрижа и в чисто практически план, доколкото мога, за обогатяването и на rromanis като език. Но тук няма да кажа повече за списанието, а ще се съсредоточа около тематиката на сборника. Най-напред фокусирах вниманието си към древноиндийската митология и в някои енциклопедии и отделни трудове попаднах на имената, които и тук се открояват. У Т.Я. Елиза­ренкова и В.Н. Топоров много силно ме привлякоха необикновената им на­уч­на жизненост, ерудираност и смелостта на идеите, тяхната решителност да отсто­яват високи научни стойности, у Б.Л. Смирнов удивително впечатление ми направи фактът, че се е съсредоточил тъкмо в истинските научни проб­леми в рупорните времена на ХХ-ХХІІ конгреси на КПСС, когато и тук в България се развяваха хоругвите на измислени, хартие­но-кухи ценности. Това ми беше достатъчно, за да започ­на работа по преводи­те на Елизаренкова и Топоров, а по-късно – и на Б. Смирнов. С нищо не мога да сравня удоволствието, изживяно от досега с техните научни трудове, с удов­летвореността, която ми доставяха във времето “Светът на идеите…”, “Светът на предметите…”, “Учение­то за карма и превъплъщението”, “Военни въпроси в древноиндийс­кия епос” и реших да ги поднеса и на български, тъй като в тия вече години руският е не тъй популярен, колкото беше в ония вече отдалечени времена. Към всичко това прибавих и чисто историческия текст на А. Аширбади Лал и М.А. Мамта Шукла, както и кратката статия за езика санскрит, които може и да отклоняват вниманието от единността на останалите текстове в сборника, но пък допринасят за по-широкото му звучене, а разбулват и някои многозначни загадки около тайнствеността на нашето историчес­ко и езиково минало.
Дано удоволствието бъде споделено, дано дълбоките духовни хоризонти на древноиндийската култура и философия, а и на предложените тук текстове върху тях, намерят и по-широки пространствени измерения и у нас.

7 юни 2016

Митовете на Древна Индия: БОГИНЯ КАЛИ

Някога асурите и боговете се срещнали в жестока битка и в тази битка синовете на Адити победили и изстребили синовете на Дити. Тогава Дити, в мъка за погиналите си синове, казала на своята дъщеря: “Тръгни към дебрите на горите и отдай плътта си на изтезание. Нека със силата на твоето подвижни­че­ст­во родиш могъщ син, който да отмъсти на Индра и на другите богове за смъртта на твоите братя”. Дъщерята се поклонила на майка си и, същинска дива биволица, се отправила към гората. Там тя се отдала на нечуто жестоко подви­жничество, от което потреперили световете, а Индра и боговете се вцепени­ли в безмерно изумление и тревога. И за това подвижничество й било дадено да роди могъщ син в облика на бивол. Неговото име било Махиша, Биволът. С течение на времето неговата сила ставала все по-голяма, както водата в океана в часа на прилива. Тогава вождовете на асурите се ободрили; начело с Видюнма­лина дошли при Махиша и казали: “Някога царствахме в небесата, о, мъдри, но боговете с измама отнеха нашето царство, като прибегнаха към помощта на Вишну. Върни ни това царство, прояви мощта си, о, Велики Биволе. Разгроми в битка съпругата Шачи и цялото войнство на боговете”. Като изслушал тези речи Махиша пламнал от жажда за битка, преместил се в Амарáвати*, а след него поели върволицата асури.
Страшната битка между боговете и асурите продължила цели сто години. Махиша разгромил войската на боговете и се втурнал в тяхното царство. Свалил Индра от небесния трон, изтръгнал властта и се възцарил над световете.
Боговете били принудени да се покорят на асура-бивол. Но не било леко да понасят неговия гнет; изтормозени, те отишли при Брахма, Шива и Вишну и им разказали за безчинствата на Махиша: “Той ограби всички наши съкрови­ща и ни превърна в слуги, живеем в постоянен страх и не смеем да се противо­пос­тавим на неговите заповеди; богините, нашите жени, бяха заставени да служат в неговия дом, повелú на апсарите и гандхарвите да го равличат и сега той ден и нощ се весели в обкръжението им в небесната градина Нандана. Той навсякъде язди Айрават, божествения кон Учшайхшриваса държи при себе си, а на синовете си разрешава да се качват на овена, принадлежащ на Агни. С ро­гата си той изрива горите от земята и размътва океана, като извлича съкровища от недрата му. И никой не може да се изправи срещу него”.

kali-1

Битката на Кали с демона Махеша. Камък.
Елора, храмът Кайласанатха. VIII в.

Като изслушали боговете, властителите на вселената се разгневили; пламъкът на гнева им излязал от устата им и се слял в огнен, подобен на планина, облак; в този облак били въплътени силите на всички богове. От този огнен облак, озарил с буреносен блясък вселената, се появила жена. Пламъкът на Шива станало лицето й, силата на Яма – косите й, мощта на Вишну създала ръцете й, богът на луната сътворил гръдта й, Индра я опасал със сила, могъществото на Варуна й дарило нозете, Притхиви, богинята на земята, сътворила бедрата й, петите й създал Суря, зъбите – Брахма, очите – Агни, веждите – Ашвините, носът – Кубер, ушите – Ваю. Така възникнала Великата Богиня, превъзхождаща с могъщество и страшния си нрав всички богове и асури. Боговете й дали оръжие. Шива й дал тризъбец, Вишну – боен диск, Агни – копие, Ваю – лък и колчан, пълен със стрели, Индра, владиката на боговете – своята прославена ваджра, Яма – жезъл, Варуна – примка, Брахма й дарил своята огърлица, Суря – лъчите си, Вишвакарман й дал изкусно изработен топор, скъпоценни огър­лици и пръстени, Химават, Владиката на горите, – лъв, за да го язди и да се придвижва на него, Кубер – чаша с вино.
“Да победиш”! – викали небесните жители, а богинята надала боен вик, разтресал световете, и, яхнала лъва, се отправила на бой. Асурът Махиша, чул този страшен вик, излязал насреща й със своите войски. Той видял хилядоръ­ката богиня, простряла длани, които затъмнили цялото небе; под нейните стъпки се разклатила земята и подземните светове. И битката започнала.

kali-2

Кали. Бронз.
Танджур. Х в.

Хиляди врагове нападнали богинята – на колесници, върху слонове, на коне – като я поразявали с удари с боздугани, и мечове, и топори, и копия. Но Великата богиня като на шега отразявала ударите и, невъзмутима и безстрашна, стоварвала своите оръжия върху безчислената войска на асурите. Лъвът, който била възседнала, с развята грива се втурвал в редовете на асурите същински пламък на пожар в горски храсталак. А от диханието на богинята възникнали стотици страховити войни, които я последвали в сражението. Богинята мушкала могъщите асури със своя меч, зашеметявала ги с ударите на боздугана си, пробождала с копието си и ги пронизвала със стрелите си, хвърляла примката на шиите им и ги влачила след себе си по земята. Хиляди асури се валяли под ударите й, обезглавени, разсечени, пронизани или насечени на парчета. Но някои от тях, дори и обезглавени, все тъй продължавали да стискат в ръцете си оръжие и да се сражават с Богинята; и потоците кръв се леели по земята там, където тя се носила върху гърба на своя лъв.
Много войни на Махиша сразили войните на Богинята, много разкъсал лъвът, който се хвърлял върху слоновете, и върху колесниците, и на ездачите, и на пешаците; и войската на асурите се разпръснала, разбита и смазана. Тогава сам биволоподобният Махиша се появил на полето на битката, сплашил войните на Богинята със своя облик и страшен рев. Той се хвърлил върху тях и едни стъпкал с копита, други метнал с рогата си, трети сразил с ударите на опашката си. Той се устремил към лъва на Богинята и под ударите на неговите копита земята потреперала и разстресла; с опашката си той разплискал великия океан, от което се разразила страшна буря и водата излязла от бреговете си; с рогата си Махиша раздрал на парченца облаците в небето, а неговото дихание предизвикало каменопади и горски пожари.
Тогава Богинята хвърлила върху Махиша страшния клуп на Варуна и го затегнала здраво. Но асурът в същия миг напуснал биволоподобното си тяло и се превърнал в лъв. Богинята замахнала с меча на Кали – Времето – и отсякла главата на лъва, но в същия миг Махиша се превърнал в човек, държащ в едната си ръка жезъл, а в другата – щит. Богинята опънала лъка си и пронизала със стрела човека с жезъла и щита; но той в миг се превърнал в огромен слон и с ужасяващ рев се хвърлил върху Богинята и нейния лъв като размахвал чудови­щ­ния си хобот. Богинята отсякла с топор хобота на слона, но тогава Махиша отново приел предишния си облик на бивол и започнал да рие с копита земята и да мята към Богинята огромни планини и скали.
Гневната Богиня отпила опияняваща глътка от бокала на господаря на богатството, царят на царете Кубер, и очите й почервенели, загорели като пламък и по лицето й потекли кървави сълзи. “Мучи, безумецо, докато аз отпивам вино! – викнала тя. – Скоро боговете ще изреват ликувайки, когато узнаят, че съм те убила”! С исполински скок тя се извила във въздуха и отвисоко се хвърлила върху великия асур. С ногата си стъпила върху бивола и с копието си приковала тялото му към земята. В стремежа си да се избегне гибелта, Махиша се опитал да приеме нов облик и се изсулил наполовина от биволската си уста, но Богинята начаса отсякла главата му.
Махиша паднал на земята бездиханен и боговете възликували и възгласи­ли хвала на Великата Богиня. Гандхарвите възпели нейната слава, а апсарите с танц почели победата й. И когато обитателите на небето се преклонили на Богинята, тя им казала: “Всеки път, когато ви грози голяма опасност, ме повикай­те, аз ще се отзова”. И изчезнала.
Минало време и отново беда затъмнила небесното царство на Индра. Двама страшни асури, братята Шумбха и Нишумбха, с могъщество и слава се изви­сили без мяра в света и подчинили боговете в кръвопролитна битка. В страх бягали боговете и се укрили в северните планини, там, където от поднебесните урви се спуска на земята свещената Ганга. И те се обърнали към Богиня­та в прослава: “Защити Вселената, о, Велика Богиньо, твоето могъщество е равно по сила на цялото небесно войнство, о, ти, недостижима дори за всезнае­щите Вишну и Шива”!
Там, където боговете се обърнали към Богинята, дошла прекрасната Парвати, Дъщерята на планините, да се окъпе в свещените води на Ганг. “Кого славят боговете”? – попитала тя. И тогава от тялото на нежната съпруга на Ши­ва се появила страшната Богиня. Тя излязла от тялото на Парвати и казала: “Мен славят и привикват боговете, които пак се притеснени от асурите, мен, великата Кали, те призовават, мен, гневния и безпощаден воин, чийто дух е заключен, като второ аз, в тялото на Парвати – милостивата богиня. Суровата Кали и нежната Парвати, ние сме двете начала, съединени в едно божество, двете лица на Махадева, Великата богиня”! И боговете възславили Великата богиня под различните й имена: “О, Кали, о, Ума, о, Парвати, смили се, помогни ни! О, Гаури, прекрасна съпруго на Шива, о, Дурга, труднопобедимата, да надделееш с мощта си над нашите врагове! О, Амбика, Велика майко, защити ни със своя меч! О, Чандика, Гневната, опази ни от злите врагове със своето копие! О, Дево, Богиньо, спаси боговете и вселената”! И Кали, като се вслушала в молбите на небесните жители, отново поела на битка с асурите.

lwvcho
Когато Шумбха, могъщият предводител на войнството на демоните, видял прекрасната Кали, той бил пленен от нейната красота. И й изпратил свато­ве. “О, прекрасна Богиньо, стани ми жена! Всичките три свята и всички съкровища в тях сега са в моя власт! Пристани ми и ти ще ги владееш ведно с мен”! – така казали на Кали от името на Шумбха неговите посланици, но тя отвърнала: “Дала съм обет: само онзи, който ме победи в бой, ще стане мой съпруг. Нека той се яви на полето на битката; ако той или неговата войска ме победи, аз ще му стана жена”!
Посланиците се върнали и предали думите й на Шумбха; но той не поже­лал лично да се сражава с жена и й изпратил своята войска. Асурите се хвърли­ли към Кали, като се стремели да я пленят и да я заведат при своя господар укротена и покорна, но Богинята лесно ги разпръснала с ударите на своето копие и множество асури паднали на полето на битката; едни сразила сама Ка­ли, други разкъсал на парчета нейният лъв. В страх бягали оцелелите асури, а Дурга ги преследвала яхнала своя лъв и наченала страшно клане; нейният лъв развявал гривата си, разкъсвал асурите със зъби и нокти и лочел кръвта на сразените.
Когато Шумбха видял, че войската му е унищожена, го обхванал страшен гняв. Събрал той тогава цялата своя гмеж, всички асури, най-могъщите и най-важните от всички, които го признавали за свой водач, и ги отправил срещу Богинята. Несметната сила на асурите се хвърлила върху безстрашната Кали.
Тогава в нейна помощ се притекли всички богове. Брахма се появил на полето на битката, качен на колесница, впрегната от лебеди; Шива, увенчан от месеца и обвит с чудовищни страховити змии, се появил върху гърба на паун, размахал копие; Вишну полетял върху Гаруда, въоръжен с диск, боздуган и лък, с ръковина-тръба и жезъл, а неговия ипостас – вселенският вепър и човеколъв – ги следвал; Индра, властителят на небесните жители, се явил върху слона Айрават с ваджра в ръка.
Кали изпратила Шива при повелителя на асурите. “Нека той се покори на боговете и сключи мир с тях”. Но Шумбха отхвърлил предложението й за мир. Той изпратил като водач на своите орди пълководеца Рактавиджа*, могъщи­ят асур, като му заповядал да се разправи с боговете, да не ги щади. Рактавиджа повел неизчислимата войска на асурите в битка и отново те се сблъскали с боговете в смъртна схватка.
Небесните жители се хвърлили върху Рактавиджа и неговите войни със силата на своите оръжия и изтребили много асури, като ги сразили на бойното поле, но не могли да надделеят над Рактавиджа. Боговете нанесли на пълково­деца множество рани и кръвта се ляла на потоци; но от всяка капка кръв, пролята от Рактавиджа, на бойното поле се появявал нов воин, който се хвърлял в битката; затова и войската на асурите, изтребвана от боговете, вместо да намалява, се умножавала до безкрай и стотици асури, появили се от кръвта на Рактавиджа, встъпвали в бой с небесните войни.
Тогава богиня Кали сама влязла в бой с Рактавиджа. Тя го поразила със своя меч и изпила кръвта му до капка и поразила всички асури, родени от кръвта му. Кали, нейният лъв и боговете, които я следвали, унищожили всички несметни пълчища асури. Богинята се втурнала на гърба на своя лъв в обителта на нечестивите братя; те се опитали да й устоят. И двамата могъщи войни, най-главните предводители на асурите – Шумбха и Нишумбха, – паднали, сразени от нейната ръка и се отправили в царството на Варуна, впримчили душите на асурите, погинали под бремето на своите злодеяния.

Превод С. Савчев

Арии. Веди. Санкхя и Йога

Âåäè. Àðèè. Ñàíêõÿ è Éîãà copy

Преводен сборник студии и статии по древноиндийска философия, история и култура на Т. Елизаренкова, В. Топоров, В. Калянов, Б. Смирнов, А. Аширбади Лал, М. А. Мамта Шукла, 464 стр.

В тираж само за приятели.

Съдържание:

Ригведа – великото начало на индийската литература и култура

Предисторията на протоиндоарийците

Абсолютната хронология на Ригведа и връзките на Ригведа с индската цивилизация

Ригведа и Авеста                                       

Материалният свят на ригведийския арий

Обществото на ариите в периода на Ригведа

Ригведа и ведийската литература

Текстът на Ригведа и относителната хронология на неговите части

Риши – създателите на химните на Ригведа

Съдържание на Ригведa                                          

Религия и митология в Ригведа

Език и диалект в Ригведа

Стилът на Ригведа

За метриката на Ригведа

За цветовия код на ариите от Ригведа

За преводите на Ригведа

Светът на идеите на ариите в Ригведа

Военни въпроси в древноиндийския епос Ригведа

Въоръжение

Организация и численост на войската

Видове и родове войска

Употреба на родовете войска и тяхната тактика

Военното обучение

Правилата за водене на война

Военните съсловия

Военните митове

Развитие на вишнуизма по текстовете на Махабхарата

За Книга на Вирата

Санкхя

„Правоверни” и „неправоверни” школи в Индия

Общност на целите

Индийският песимизъм

Знание и причинност

Учението за карма и превъплъщението

Учение за освобождението /мокшадхарма/

Теизъм, пантеизъм, атеизъм

Литературата на санкхя и йога

Значение на думата санкхя /Основни черти на системата/

Учение за гуните

Пуруша и пракрити

Прани и гуни

Миропроявление (Vyakta Prakrirti)

Редът на проявлението

Аханкара

Индрии

Тялото

Индия в зората на Махмуд

Езикът санскрит

Помните. На бистрэн

В ночь с 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере Аушвиц – в газовых камерах было уничтожено 2897 ромов. Всего в этом комплексе лагерей погибло более 20 тыс. представителей ромской нации. Исследователи ромского этноцида считают, что во время Второй Мировой войны погибло до полутора миллиона ромов. В процентном отношении ромский народ больше всего пострадал от убийств, более 90 процентов ромского населения Чехии, Австрии, Германии и Эстонии было уничтожено фашистскими режимами. Во время Второй Мировой войны в карательных акциях оккупационного режима в Украине было уничтожено до 20 тыс. лиц ромской национальности.
2 августа во всем мире отмечается Международный день холокоста ромов – памятная дата, установленная Всемирным Ромским Союзом (International Romani Union) Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 8 октября 2004 г. № 2085-IV “О Международном дне холокоста ромов” день трагедии ромского народа отмечается на государственном уровне и в Украине.
Следует отметить что трагедия ромскогог народа во время Второй Мировой войны начиналась в Бабьем Яру, где 22-24 сентября 1941 года было уничтожено пять ромских таборов среди которых находились преимущественно дети и женщины. Преступные расстрелы были продолжены и уничтожались ромы кочевье которых происходило в Киевской и прилегающих областях, а также успевшие бежать с западных областей Украины.
Также Указом Президента Украины № 625 от 5ноября 2015 г. был создан Оргкомитет “О подготовке и проведении мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра” членом которого стал Президент Всеукраинского союза общественных организаций “Конгресс Ромен Украины”, заместитель Президента Рады национальных сообществ Украины Григориченко Петр. На заседаниях указанного Оргкомитета президент Конгресса настоял на завершении 23-х летней борьбы ромского сообщества Украины за восстановление исторической памяти и справедливости – установлении памятника жертвам ромского геноцида в Бабьем Яру,
Работы по установке памятника “Ромская Кибитка” изготовленная по проекту академика Игнащенка Анатолия Федоровича сейчас в стадии завершения.
Ромское сообщество Украины скорбит по жертвам Бабьего Яра вместе с еврейским, украинским и другими народами, представители которых были жестоко уничтожены – в месте объединения всех народов Украины – Бабьем Яру.

ВСГО “КОНГРЕСС РОМОВ УКРАИНЫ”